เพชรดิบ

เรื่องเกี่ยวกับเพชรสีเลือด หรือ เพชรสงคราม

เพชรดิบ 1

ต้องใช้เวลาหลายต่อหลายปีของความกล้าหาญ มุ่งมั่น ในส่วนของผู้ที่ได้พบเห็น นักข่าว และองค์กรต่าง ๆ อาทิ องค์กร Amnesty International องค์กร Partnership Africa-Canada องค์กร Global Witness และ Oxfam เพื่อทำให้ทั่วโลกเกิดความสนใจในวิกฤตกาลของ เพชรสีเลือด การทำให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้นชักนำไปสู่ความต้องการในการค้าเพชร และมีผลในข้อตกลง The Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) ซึ่งตั้งขึ้นในวันที่ 5 พฤศจิกายน ของปี 2002

ข้อตกลง The Kimberley Process นั้นเป็นการตกลงที่มีการควบคุมตนเองระหว่างหลายชาติที่จะส่งออกเพชรดิบและมีรัฐบาลของหลายประเทศมีส่วนร่วมในการร่างกฏหมายเพื่อที่จะ ควบคุมการค้าเพชรดิบอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะป้องกันการค้าขายของเพชรที่เป็นความขัดแย้ง เพื่อ ที่จะสนับสุนข้อตกลงนี้ อุตสาหกรรมการค้าเพชรสากลได้ตกลงที่จะทำตามระบบความสมัครใจในใบรับประกัน เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถหาที่มาที่ไปของเพชรดิบนั้น ๆ จนกระทั่งถึงจุดที่ขายเพชร

จากวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน ปี 2006 ในเมือง กาบอร์โรน เมืองบอสวาน่า ข้อตกลง The Kimberley Process ได้ รับการพิจารณามากกว่าสามปี ที่จะวิเคราะห์ว่ามันจะมีผลและประสิทธิภาพมากเท่าไรและยังชี้แนะถึงหนทางที่ จะทำให้ข้อตกลงนี้มีความกล้าแข็งมากยิ่งขึ้น

การตัดสินใจที่จะกลับมาพิจารณาข้อตกลงนี้กันใหม่นั้นถือเป็นเรื่องที่มีความ สำคัญกับการที่จะทำให้ข้อตกลง KPCS เป็นการระบบรับรองที่มีประสิทธิภาพเพื่อนำไปสู่จุดจบของเพชรที่จะเป็นเชื้อ ปะทุในความขัดแย้ง

หลายองค์กรผู้สังเกตุการณ์ไม่ได้ปฏิเสธว่าข้อตกลง The Kimberley Process นั้น ทำให้สถานการณ์ดีขึ้น แต่ถึงกระนั้น ถึงแม้ว่ามันจะเป็นสถานการณ์ที่ยากที่จะควบคุม เราไม่ได้บอกให้ผู้คนเลิกซื้อเพชร แต่เราจะมุ่งเน้นผู้บริโภคของใบรับประกันของเพชรที่พวกเขาซื้อ ข้อตกลง The Kimberley Process ได้ เข้ามาเพื่อที่จะทำให้ความระมัดระวังของสาธารณะชนเพิ่มมากขึ้น ถ้าภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จในการเพิ่มความใส่ใจเรื่องนี้ มันจะเป็นความหวังที่จะทำให้ขั้นตอนสำคัญที่ต้องการนั้นมีความหมายมากยิ่งขึ้น

ตัว ซี (C) ตัวที่ห้าสำหรับผู้บริโภค

เพชรดิบ 3

ผู้ซื้อเพชรจะได้รับการบอกเล่าเกี่ยวกับ 4 ซี ในการคัดเลือกเพชร : สี (color) การเจียระไน (cuts) ความใส (Clarity) และ น้ำหนักของเพชร (Carats) แต่ยังมีอีกหนึ่ง ซี ที่ควรจะถามหาก่อนที่จะทำการซื้อ นั่นคือ ซีที่เป็นความขัดแย้ง (Conflict) 

องค์กร Amnesty International และ องค์กร Global Witness มี ประกาศเล่มเล็ก ๆ เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคว่าเพชรที่ซื้อหามานั้นไม่ได้เป็นเพชรที่เป็นเงินทุน ให้กับความขัดแย้ง

เมื่อผู้คนซื้อหาเครื่องประดับเพชร พวกเขาสามารถจะถามผู้ขายสี่คำถามเพื่อหาคำตอบว่าผู้ค้ารายย่อยกำลังทำอะไรอยู่เพื่อช่วยในการป้องกันการค้าของเพชรที่มาจากความขัดแย้ง

เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเพชรของคุณไม่ได้มาจากเพชรที่มาจากความขัดแย้ง? -

คุณรู้แหล่งที่มาของเพชรที่คุณขายหรือเปล่า? -

ขอดูนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการซื้อขายเพชรที่มาจากความขัดแย้ง? -

ขอดูจดหมายรับประกันจากผู้ส่งเพชรว่าเพชรที่ใช้นั้นไม่ได้มาจากความขัดแย้ง?

พนักงานขายจะยินดีที่จะช่วยเหลือคุณ แต่หากถ้าพวกเขาไม่มี ในฐานะผู้บริโภคคุณควรจะไปหาซื้อเพชรจากที่อื่น … และบอกเหตุผลเขาด้วยว่าทำไม

Kimberly Process

เป็นเรื่องน่าเศร้าที่อาชญากรรมที่เกิดจากการที่เด็ก ๆ ถูกจับตัวไปและเปลี่ยนสภาพไปเป็นทหารเยาวชนยังคงดำเนินต่อไปในทั่วโลก อย่างที่จะได้เห็นในข่าวเมื่อเร็ว ๆ นี้เกี่ยวกับประเทศศรีลังกาว่ามีเด็ก ๆ นับพันถูกพรากไปจากครอบครัวทั้งหมู่บ้าน และรายงานล่าสุด มีทหารเยาวชนประมาณได้จำนวนถึง 400,000 คนในโลกปัจจุบันนี้

Kimberley Certificate Process
Kimberley Process Certificate

  1. อันนี้รัฐบาลไทยการดำเนินการภายใต้ Kimberly Process Certification Scheme คณะกรรมาธิการยุโรปได้ดำเนินการเพื่อหยุดยั้งการนำเข้าเพชรดิบภายใต้ Kimberly Process Certification Scheme สรุปได้ ดังนี้

1.1 ประกาศท่าทีร่วมมนตรียุโรป (Council Common Position) ที่ 2002/992/CFSP ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2002 กล่าวคือ

1.2 ห้ามนำเข้าเพชรดิบ (rough diamonds) ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากประเทศเซียร่าเลโอน ตามมติ

1.3 คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ (United Nations Security Council Resolutions) ที่ 1306 (2000) 1385 (2001) และ 1446 (2002) อนุญาตให้นำเข้าเพชรดิบที่ควบคุมโดยรัฐบาลเซียร่าเลโอน และมีใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2002 และสิ้นสุด ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2003

 

เพชรดิบ
เพชรดิบ Rough Diamond

2. ระเบียบมนตรียุโรป (Council Regulation) ที่ 2290/2002 วันที่ 19 ธันวาคม 2002 กล่าวคือ

2.1 ห้ามนำเข้าเพชรดิบตามรหัส CN code สินค้ารวม 4 รายการตามภาคผนวก I คือ 7102 10 00 7102 21 00 7102 31 00 และ 7105 10 00 ที่มีแหล่งกำเนิดในหรือจากเซียร่าเลโอน

2.2 อนุญาตให้นำเข้าเพชรดิบที่ควบคุมโดยรัฐบาลฯ ซึ่งต้องมีใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า ตามเงื่อนไขที่ระบุในภาคผนวก II คือ ต้องมีใบรับรองฯกำกับ และได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานรับผิดชอบของสหประชาชาติ (หรือ UN)

2.3 ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2002 และ สิ้นสุด ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2003 (เช่นเดียวกับข้อ 1.3) โดยให้ครอบคลุม

1) ทุกพื้นที่ และน่านฟ้าสหภาพยุโรป

2) เครื่องบิน หรือเรือทุกลำที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมทางกฎหมาย(jurisdiction) ของประเทศ สมาชิกสหภาพยุโรป

3) บุคคล (person) ที่ถือสัญชาติของประเทศสมาชิกฯ

4) สถาบันหรือองค์การ (body) ที่ปฏิบัติใช้หรืออยู่ภายใต้ (incorporated or constituted) กฎหมายประเทศสมาชิกฯ [รายละเอียดตาม website : http://www.europa.eu.int/eur-lex/en (official journal เล่มที่ L 348 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2002)]

อนึ่ง ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของไทย เพื่อให้สอดคล้องกับกฏ ระเบียบระหว่างประเทศภายใต้ UN วันที่ ๑๔ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๔๖ หน้าที่ [ ๑ / ๑ ] มาตรการออกหนังสือรับรองเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน ตาม Kimberley Process Certification Scheme

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการและเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ

เพชรดิบ

  • โดยอนุมัติหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไนทุกชนิด พ.ศ. ๒๕๔๕ (กำหนดให้เพชรที่ยังไม่ได้เจียระไนทุกชนิด (Rough Diamonds) ตามพิกัดอัตราอากรขาเข้าประเภทที่ ๗๑๐๒.๑๐, ๗๑๐๒.๒๑ และ ๗๑๐๒.๓๑ เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง) และร่างระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
  • เงื่อนไขการออกหนังสือรับรองการส่งออก และการนำเข้าเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไนทุกชนิด พ.ศ. ๒๕๔๕ (กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองการส่งออกเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไนและการนำเข้าเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน) รวม ๒ ฉบับ และ
  • ให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ โดยให้ร่างระเบียบ ฯ มีผลใช้บังคับพร้อมกับร่างประกาศ ฯ ทั้งนี้ หากในกรณีที่ร่างประกาศและร่างระเบียบดังกล่าวไม่สามารถมีผลบังคับใช้ได้ทันวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๖ เห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนดำเนินกระบวนการออกหนังสือรับรองระหว่างประเทศสำหรับเพชรที่ยังไม่ได้เจียรไน

ใส่ความเห็น