Category Archives: อำเภอนาดี

อำเภอนาดี

อำเภอนาดี   is the position for activity in post to be presented at the first rank on Google page search by focus keyword name in category.

นาดี เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดปราจีนบุรี ถือว่าเป็นประตูเข้าสู่ภาคตะวันออกจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้ไขต้นฉบับ]

อำเภอนาดีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ[แก้ไขต้นฉบับ]

อำเภอนาดีเดิมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี แต่เนื่องจากอำเภอกบินทร์บุรีมีพื้นกว้างใหญ่และในบางพื้นที่มีการแทรกซึมของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย กระทรวงมหาดไทยจึงประกาศให้แยกตำบลนาดี สัมพันตา ทุ่งโพธิ์ และสะพานหิน ออกจากอำเภอกบินทร์บุรีรวมกันจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอนาดี เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 [1] และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอนาดีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 [2]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้ไขต้นฉบับ]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้ไขต้นฉบับ]

ปัจจุบันอำเภอนาดีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตำบล 63 หมู่บ้าน ได้แก่

1. นาดี (Na Di) 15 หมู่บ้าน 4. ทุ่งโพธิ์ (Thung Pho) 7 หมู่บ้าน
2. สำพันตา (Samphan Ta) 9 หมู่บ้าน 5. แก่งดินสอ (Kaeng Dinso) 12 หมู่บ้าน
3. สะพานหิน (Saphan Hin) 10 หมู่บ้าน 6. บุพราหมณ์ (Bu Phram) 10 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้ไขต้นฉบับ]

ท้องที่อำเภอนาดีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลนาดี ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลนาดีและบางส่วนของตำบลสำพันตา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาดี (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลนาดี)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสำพันตา (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลนาดี)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสะพานหินทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งโพธิ์ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแก่งดินสอทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบุพราหมณ์ทั้งตำบล

แพนเนล พียู ทุ่งโพธิ์

แพนเนล พียู ทุ่งโพธิ์ แพนเนล พียู ทุ่งโพธิ์ is keyphras […]

ลอนผนังบ้าน พียู นาดี

ลอนผนังบ้าน พียู นาดี ลอนผนังบ้าน พียู นาดี is keyphras […]

แพนเนล พียู ทุ่งโพธิ์

แพนเนล พียู ทุ่งโพธิ์ แพนเนล พียู ทุ่งโพธิ์ is keyphras […]

ลอนผนังบ้าน พียู นาดี

ลอนผนังบ้าน พียู นาดี ลอนผนังบ้าน พียู นาดี is keyphras […]

หลังคา พียู บุพราหมณ์

หลังคา พียู บุพราหมณ์ หลังคา พียู บุพราหมณ์ is keyphras […]

แซนวิช พียู สะพานหิน

แซนวิช พียู สะพานหิน แซนวิช พียู สะพานหิน is keyphrase […]

แพนเนล พียู สำพันตา

แพนเนล พียู สำพันตา แพนเนล พียู สำพันตา is keyphrase of […]

ลอนผนังบ้าน พียู แก่งดินสอ

ลอนผนังบ้าน พียู แก่งดินสอ ลอนผนังบ้าน พียู แก่งดินสอ i […]

ทุ่งโพธิ์ ลูกหมุนระบายอากาศขนาด 22 นิ้ว 

ทุ่งโพธิ์ ลูกหมุนระบายอากาศขนาด 22 นิ้ว  ทุ่งโพธิ์ ลูกห […]

แพนเนล พียูโฟม อำเภอนาดี

แพนเนล พียูโฟม อำเภอนาดี แพนเนล พียูโฟม อำเภอนาดี (Pane […]

Call Now Button